Skip to main content

Cinlere Karşı Yapıkacak İşlemler

Teacher
Duration Time
30 Dakika
Level
Begin
 • Masamızın üstüne bir bidon içme suyu, bir kova yıkanma suyu, bir kilo tozşeker ve tuz, iki fanilamızı, yatak çarşafı ve yastık kılıflarımızı koyuyoruz. Aşağıda yer alan tüm ayet ve duaları bu malzemelerin üstüne teker teker okuyu püflüyoruz. İçme suyunu, tozşeker ve tuzu bitene kadar ailece kullanıyoruz. Yıkanma suyuyla da genişçe bir leğenin içerisinde baştan aşağıya gusül abdesti alıyoruz. Leğende biriken suyu, varsa evimizde saksının içine, yoksa bahçeye, buda mümkün değilse balkon giderinden tahliye ediyoruz. (Çünkü okunmuş su olduğu için kanalizasyona kaçmaması gerekiyor.) Bu işlemi ayda bir tekrar ediyoruz.
   
 • Göğüz hizasına kadar denize giriyoruz. Nefesimizi tutup bütün vücudumuzu tamamen denizin içine sokuyoruz. Son nefesimizde çıkıyoruz. 1 Dakika dinleniyoruz. Tekrar suya dalıyoruz. Yine son nefesimize kadar suyun altında bekleyip çıkıyoruz. Bu işlemi 10 defa tekrarlıyoruz.
   
 • 3. Bir tencereye 1 litre su, 1 litre elma sirkesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. Bu süreçte tüm pencerelerimizi kapatıp, tuvalet ve banyo dahil bütün odaların kapılarını açıyoruz, dolaplarımızı ve çekmecelerimizi de açıyoruz. Sirkeli su tamamen buharlaşana kadar Bakara suresini dinliyoruz.
   

  CİNLERE KARŞI OKUYACAĞIMIZ DUALAR
 • Euzü bikelimatillahittammeti min şerri ma halaga ve zerae ve berae min şerri ma yenzilu minessemai ve min şerri ma ya’ rucu fiyha ve min şerri fitnetilleyli vennehhari ve min şerri külli taarıgın illa tarigan yetruku bi hayrin ya rahman. (sevgili Peygamberimizin duası)
   
 • Lailahe illallahü vahdehu la şeriykeleh lehul mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’ in kadiyr. (Peygamber Efendimizin duası. 100 defa okunacak)

 • Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne. (Kalem Suresi, 51-52)
   
 • Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin. (Mülk Suresi, 3)
   
 • Katiluhüm yüazzibhümüllahü bi eydıküm ve yuhzihim ve yensurküm aleyhim ve yeşfi sudura kavmim mü'minın (Tevbe Suresi, 14)
   
 • Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın (Şuara Suresi, 80)
   
 • Ya eyyühen nasü kad caetküm mev'ızatüm mir rabbiküm ve şifaül lima fis suduri ve hüdev ve rahmetül lil mü'minın (Yunus Suresi, 57)
   
 • İz caethümür rusülü mim beyni iydıhim ve min halfihim ella ta'büdu illellah kalu lev şae rabbüna le enzele melaiketen fe inna bima ürsiltüm bihı kafirun (Fussilet Suresi, 44)
   
 • Ve nünezzilü minel kur'ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü'minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara (İsra Suresi, 82)
   
 • Sümme külı min külles semarati feslükı sübüle rabbiki zülüla yahrucü mim butuniha şerabüm muhtelifün elvanühu fıhi şifaül linnas inne fı zalike le ayatel li kavmiy yetefekkerun (Nahl Suresi, 69)
   
 • Euzü bikelimatillahit tammaati min külli şeytanin ve haammetin ve min külli aynin Lammeh (Peygamber Efendimizin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimize nazar değmemesi için buyurdukları dua)

 • Fe lemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidın Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun (Yunus Suresi, 81–82)
   
 • Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya'melun (Araf Suresi, 118)
   

 • Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta (Taha Suresi, 69)


 • Elif lam mim. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun . Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun . Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun .(Bakara Suresi, 1–5)
   
 • Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa'na fevkakümüt tur huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fıhi lealleküm tettekun (Bakara Suresi, 63)

 • Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve in tübdu ma fı enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' vallahü ala külli şey'in kadır. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih va'fü anna vağfir lena verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın. (Bakara Suresi, son üç ayet)
   
 • Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım (Ali İmran Suresi, 18)
   
 • Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden. (Cin Suresi, 3)
   
 • Vessaffati saffa. Fezzacirati zecra. Fettaliyati zikra. İnne ilaheküm le vahıd. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib. Ve hıfzam min külli şeytanim marid. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb. (Saffat Suresi, ilk 10 ayet)
   
 • İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın (Araf Suresi, 54)
   
 • Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım (Müminün Suresi, 116)
   
 • Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu. (Haşr Suresi, son üç ayet)
   
 • Allahü la ilahe illa hüvel hayyül gayyum. La tehuzühu sinetün vela nevm.lehü ma fis semavati ve ma fil ardı. Men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih. Yalemu ma beyne eydihim Ve ma halfehüm. Vela yühitüne bişeyin min ilmihi illa bimaşae, vesia kürsiyyühüssemava ti vel ard. Vela yeudühu hifzühima ve hüvel aliyyül aziym. (Ayetel Kürsi)
   
 • El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (Fatiha Suresi)
   
 • Kul e'uzü birabbilfelak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad. Ve min şerri hasidin iza hased. (Felak Suresi)
   
 • Kul e'uzü birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min şerrilvesvasil hannas. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas. Minel cinnetivennas. (Nas Suresi)
   
 • Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad. (İhlas Suresi)
Lessons Of Course